ดาวน์โหลด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับปี 2559 2558 2557
รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม 56-1
งบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Factsheet
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ดาวน์โหลดทั้งหมด