0

กิจกรรมล่าสุด

ถามตอบ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ถามตอบ

ตอบ: อีสท์วอเตอร์ดำเนินธุรกิจจัดหาน้ำดิบและบริหารระบบขนส่งน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยบริษัทจะสูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน บ่อน้ำของเอกชน และแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ได้รับอนุญาต แล้วนำส่งให้กับลูกค้าของบริษัทผ่านท่อขนาดใหญ่ ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจน้ำดิบในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีท่อส่งน้ำความยาวรวมทั้งสิ้น 470 กิโลเมตร และมีความสามารถในการสูบส่งน้ำได้เฉลี่ย 619 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อปี นอกจากนี้อีสท์วอเตอร์ได้จัดตั้ง บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูยู เพื่อดำเนินธุรกิจต่อเนื่องด้านน้ำ โดยปัจจุบันธุรกิจหลักของยูยู ได้แก่ การผลิตน้ำประปาจากน้ำผิวดิน และ การผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล

ตอบ: ประมาณ 60% - 70% ของลูกค้าน้ำดิบเป็นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม นอกเหนือจากนั้นลูกค้าจะเป็นกลุ่มที่ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น การประปาส่วนภูมิภาค เทศบาล หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น

ตอบ: ปี 2559 บริษัทจำหน่ายน้ำดิบปริมาณ 250,655,827 ลูกบาศก์เมตร (ไม่รวมปริมาณน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา) และจำหน่ายน้ำประปาปริมาณ 93,065,166.80 ลูกบาศก์เมตร ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มเติมได้ที่ http://investor-th.eastwater.com/water_sale.html

ตอบ:

แหล่งน้ำ ปริมาณน้ำสูงสุดที่บริษัทสามารถใช้ได้
อ่างเก็บน้ำดอกกราย ไม่เกินเดือนละ 6 ล้าน ลบ.ม.
(ประมาณ 72 ล้าน ลบ.ม. ต่อ ปี)
อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ไม่เกินเดือนละ  1.37 ล้าน ลบ.ม. (ประมาณ 16.47 ล้าน ลบ.ม. ต่อ ปี)
อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ไม่เกินเดือนละ 10 ล้าน ลบ.ม.
(ประมาณ 120 ล้าน ลบ.ม. ต่อ ปี)
อ่างเก็บน้ำประแสร์ 110 ล้าน ลบ.ม. ต่อ ปี
แม่น้ำบางประกง 44 ล้าน ลบ.ม. ต่อ ปี
ในช่วงหน้าฝน  บริษัทฯ สูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกง เพื่อส่งจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  และมีปริมาณน้ำส่วนหนึ่งผันไปเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำบางพระ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
อ่างเก็บน้ำบางพระ บริษัทฯไม่ได้รับจัดสรรน้ำ   แต่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานในการนำน้ำจากแหล่งอื่นมาฝากไว้ที่อ่างเก็บน้ำบางพระ  และสามารถสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำบางพระได้ตามปริมาณน้ำที่นำมาฝากรายปี
แหล่งน้ำเอกชนอื่นๆ ประมาณ 15 ล้าน ลบ.ม. ต่อ ปี

ตอบ: ต้นทุนหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำดิบ ได้แก่ ค่าไฟฟ้าในการสูบจ่ายน้ำไปยังพื้นที่ต่างๆ และ ค่าเสื่อมราคาของระบบสูบจ่าย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ประมาณ 70 % ของต้นทุนทั้งหมด ต้นทุนอีกประมาณ 30% ที่เหลือเป็นค่าน้ำดิบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรในระบบสูบจ่าย และค่าบำรุงรักษา

ตอบ: เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ จำนวน 2,400 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 7 ปี วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.84% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.18% ต่อปี เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ค่าก่อสร้างโครงการทับมาและโครงการวางท่อ ประแสร์-หนองปลาไหล ในส่วนที่บริษัทฯ ได้ทำการเบิกถอนเงินกู้ไปแล้วทั้งหมด

ตอบ: มาตรการหลัก คือ 1) การผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ มายังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการส่งจ่ายไปยังพื้นที่ระยอง บ่อวิน-ปลวกแดง และ ชลบุรี 2) การเร่งรัดโครงการวางท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ เส้นที่ 2 ให้สามารถผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมายังพื้นที่ชลบุรีได้มากขึ้น และ 3) การจัดซื้อน้ำดิบเพิ่มเติมจากบ่อดินเอกชนในพื้นที่ชลบุรีเพื่อเสริมปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ชลบุรีและฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพิ่มเติมทั้งในส่วนของการปรับปรุงสระสำรองสำนักบก การประสานงานกับกรมชลประทานและผู้ใช้น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการใช้น้ำเพื่อให้มีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี

ตอบ: บริษัทกำหนดอัตราค่าน้ำตามประเภทผู้ใช้น้ำ 4 ประเภท

  • ประเภท 1 : อุปโภคบริโภค ได้แก่ กิจการที่ใช้น้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาส่งให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล และชุมชนต่างๆ
  • ประเภท 2 : นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับรัฐ รวมถึงผู้ใช้น้ำเดิม ซึ่งกนอ. / กรมโยธาธิการ หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้อนุญาตให้ใช้น้ำดิบก่อนการดำเนินงานของบริษัท
  • ประเภท 3 : สวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม ได้แก่ สวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินการโดยเอกชนเท่านั้น ไม่ได้ร่วมดำเนินงานกับ กนอ.
  • ประเภท 4 : โรงงานทั่วไปและอื่นๆ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจอื่นๆ ที่มิใช่ผู้ใช้น้ำตามประเภท 3

โครงสร้างอัตราค่าน้ำจำหน่ายปี 2559

ประเภทผู้ใช้น้ำ อัตราจำหน่าย (บาทต่อลบ.ม.)
ปี 2559
1. อุปโภคบริโภค 9.90
2. นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ หรือที่ร่วมดำเนินงานกับรัฐ 11.00
3. สวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม 12.00
4. โรงงานทั่วไปและอื่นๆ 13.00

หมายเหตุ :

  1. อัตราค่าน้ำข้างต้นนี้ ใช้สำหรับผู้ใช้น้ำที่รับน้ำดิบจากบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอทุกเดือนเท่านั้น หากผู้ใช้น้ำหยุดรับน้ำจากบริษัทฯ เกินกว่า 2 เดือนต่อปี หรือรับน้ำไม่ถึงร้อยละ 50 ของปริมาณน้ำจัดสรรที่ได้รับ หรือปริมาณที่ตกลงไว้ในแต่ละปี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกสัญญา ซื้อขายน้ำดิบ หรือคิดอัตราค่าน้ำดิบตามที่เห็นว่าสมควร
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการทบทวนอัตราค่าน้ำดิบให้สอดคล้องกับต้นทุนการบริหาร และสูบจ่ายน้ำดิบตามสภาวะเศรษฐกิจใน ขณะนั้นๆ ได้ตามสมควร

ตอบ: SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) คือ ระบบการควบคุมการสูบส่งน้ำทางไกลแบบศูนย์รวม เป็นระบบซึ่งนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่มาใช้ เพื่อช่วยให้ทราบข้อมูลของแรงดันและปริมาณน้ำในเส้นท่อทั้งโครงข่าย รวมถึงปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ โดยส่งตรงเข้าศูนย์ปฏิบัติการกลาง ทำให้สามารถติดตามผลและแก้ไขปัญหาการส่งน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง การนำระบบ SCADA มาใช้ช่วยให้บริษัทลดการสูญเสียน้ำในเส้นท่อ จาก 20% เหลือเพียงประมาณ 3% ภายในระยะเวลา 3 ปี

ตอบ: ทางบริษัทฯ ได้ศึกษาและนำเทคโนโลยีการต่อประสานท่อโดยไม่หยุดจ่ายนํ้า (Hot Tapping / Wet Tapping) โดยมีกระบวนการก่อสร้างระบบป้องกันดินพังและทำการขุดหน้าดินถึงระดับท่อส่งน้ำเดิม แล้วจึงทำการเชื่อมท่อเก่ากับท่อใหม่ ทำให้สามารถซ่อมบำรุงท่อ Reroute แนวท่อใหม่ หรือทำท่อแยกเพื่อสูบส่งน้ำไปยังจุดอื่น โดยไม่ต้องหยุดระบบการจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้บริการ