0

กิจกรรมล่าสุด

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

สัดส่วนนักลงทุนต่างชาติ 25.56% (เพดานการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ ไม่เกิน 30%) ,
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,663.73 ล้านบาท
  • หมายเหตุ
  • กปภ: การประปาส่วนภูมิภาค
  • กนอ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • MWC: The Manila Water Company, Inc. (บริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด)

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561
ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (%)
1 การประปาส่วนภูมิภาค 668,800,000 40.20%
2 บริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 311,443,190 18.72%
3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 76,000,000 4.57%
4 อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 33,786,000 2.03%
5 ธนชาต Low Beta 30,996,200 1.86%
6 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 29,812,100 1.79%
7 อเบอร์ดีนโกรท 27,505,000 1.65%
8 อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 27,465,700 1.65%
9 ธนชาต Prime Low Beta 27,170,600 1.63%
10 คุณมิน เธียรวร 21,000,000 1.26%
     
  ผู้ถือหุ้นอื่น 409,746,359 24.63%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,663,725,149 100.00%