โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 การประปาส่วนภูมิภาค 668,800,000 40.20
2 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 311,443,190 18.72
3 NORBAX INC.,13 81,934,800 4.92
4 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 76,000,000 4.57
5 NORTRUST NOMINEES LTD - CL AC 39,532,185 2.38
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 33,571,749 2.02
7 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 29,812,100 1.79
8 กองทุนเปิดอเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 27,465,700 1.65
9 กองทุนเปิดอเบอร์ดีนโกรท 24,419,200 1.47
10 กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมอลแค็พ 24,227,900 1.46
       
  ผู้ถือหุ้นอื่น 346,518,325 20.83
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,663,725,149 100.00

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

สัดส่วนนักลงทุนต่างชาติ 14.12% (เพดานการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ ไม่เกิน 30%) , ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,663.73 ล้านบาท
  • หมายเหตุ
  • กปภ: การประปาส่วนภูมิภาค
  • กนอ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • EGCO: บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
  • Utilico: Utilico Emerging Markets Limited, บริษัทจัดการกองทุนซึ่งจดทะเบียนใน London Stock Exchange