0

กิจกรรมล่าสุด

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (%)
1 การประปาส่วนภูมิภาค 668,800,000 40.20%
2 ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 311,443,190 18.72%
3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 76,000,000 4.57%
4 ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 40,128,169 2.41%
5 อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 39,827,700 2.39%
6 ธนชาต Prime Low Beta 32,599,100 1.96%
7 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 29,812,100 1.79%
8 ธนชาต Low Beta 28,878,800 1.74%
9 อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 27,465,700 1.65%
10 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 26,598,385 1.60%
     
  ผู้ถือหุ้นอื่น 382,172,005 22.97%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,663,725,149 100.00%

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

สัดส่วนนักลงทุนต่างชาติ 9.13% (เพดานการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ ไม่เกิน 30%) ,
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,663.73 ล้านบาท
  • หมายเหตุ
  • กปภ: การประปาส่วนภูมิภาค
  • กนอ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • EGCO: บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)