การประชุมผู้ถือหุ้น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559

จดหมายเชิญ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลในเบื้องต้นเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และแบบฟอร์มลงทะเบียน
2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
3 รายงานประจำปี 2559
4 ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ
6 ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558

จดหมายเชิญ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลในเบื้องต้นเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
2 รายงานประจำปี 2558
3 ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4 ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของ บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ประจำปี 2559
5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ
6 นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
8 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
9 ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558

จดหมายเชิญ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 สารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
3 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA Report)
4 สารสนเทศเกี่ยวกับการนำบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5 ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
6 นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
8 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
9 ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10 แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557

จดหมายเชิญ ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
2 รายงานประจำปี 2557
3 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4 ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของ บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)
5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
6 นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
8 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
9 ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556

จดหมายเชิญ ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
2 รายงานประจำปี 2556
3 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4 ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของ บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)
5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
6 นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
8 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
9 ขึ้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555

จดหมายเชิญ ดาวน์โหลด
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
2 รายงานประจำปี 2555
3 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4 ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของ บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)
5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
6 นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
8 ขึ้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2554

จดหมายเชิญ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
2 รายงานประจำปี 2554
3 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4 ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของ บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)
5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
6 นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2553

จดหมายเชิญ ดาวน์โหลด
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 53)
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 53)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
2 ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
3 ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4 ประวัติกรรมกรรมการอิสระที่ป็นผู้รับมอบฉันทะ
5 สถานที่ประชุม
6 คำชี้แจงการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552

จดหมายเชิญ ดาวน์โหลด
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 52)
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 52)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 (งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551)
2 ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3 ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4 ประวัติกรรมกรรมการอิสระที่ป็นผู้รับมอบฉันทะ
5 สถานที่ประชุม
6 คำชี้แจงการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (ฉบับแก้ไข)
มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2551

มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551)
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 (งวดตุลาคม - ธันวาคม 2551)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2551

มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551
แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2550

มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2549

มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

หมายเหตุ : สำหรับระเบียบวาระที่ 1 และ 2 เป็นเรื่องรับทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นเรื่องที่เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ ทั้งนี้บริษัทฯ พบว่าในหนังสือมอบฉันทะแบบข. และแบบค. ที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วมีการพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับบัตรลงคะแนนจึงขออภัยมา ณ ที่นี้