0

กิจกรรมล่าสุด

การประชุมผู้ถือหุ้น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560

จดหมายเชิญ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และแบบฟอร์มลงทะเบียน
2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
3 รายงานประจำปี 2560
4 ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี
5 ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจา ปี 2560
6 ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
7 ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559

จดหมายเชิญ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลในเบื้องต้นเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และแบบฟอร์มลงทะเบียน
2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
3 รายงานประจำปี 2559
4 ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ
6 ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

คำถาม – คำตอบจากผู้ถือหุ้น

ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม AGM ในวันที่ 18 เมษายน 2560 บริษัทฯ ขอตอบคำถามเพื่อทราบ ดังนี้

คำตอบ :

  1. ค่าสอบบัญชี PwC สำหรับกลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์ ไม่ได้มีการปรับราคาในช่วง 7 ปี ตั้งแต่ปี 2553
  2. มาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้มีการรับรู้รายการที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น และ
  3. กลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์ มีขนาดของรายการที่โตขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯได้เรียกสอบราคาค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จากบริษัทผู้สอบบัญชีชั้นนำระดับสากล ทั้ง 4 ราย ซึ่งมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว คือ PwC หลังจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ต่อรองราคากับ PwC แล้ว

คำตอบ :

จำนวนครั้งที่คณะกรรมการแต่ละท่านประชุมตามที่ระบุไว้ คือจำนวนการเข้าร่วมประชุมรวมทั้งปีค่ะ หากนับตามวันที่เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งของแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ นายชัยพัฒน์ฯ นายวีรพงศ์ นายเอกชัยฯ นายจิรายุทธฯ
เดือนที่ดำรงตำแหน่ง ส.ค. 2559 เม.ย. 2555 ธ.ค. 2558 เม.ย. 2559
การเข้าประชุมคกก.บริษัทฯ 6/6 7/14 10/14 11/11

คำตอบ :

  • เหตุที่แยกระเบียบวาระการจ่ายโบนัสกรรมการ ซึ่งเป็นการจ่ายสำหรับปี 2559 แยกจากการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2560 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณา
  • การเสนอโบนัสกรรมการเป็นวงเงินรวม เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็ได้ หรือเปลี่ยนแปลงตัวเลขวงเงินรวมตามที่เห็นเหมาะสม หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะไปจัดสรรกันตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน ส่วนการเสนอโบนัสเป็นรายบุคคลอาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าให้พิจารณาโบนัสเป็นรายบุคคล

คำตอบ :

ในปี 2559 มีค่าใช้จ่ายโบนัส สำหรับกรรมการ 12 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5.55 ล้านบาท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558

จดหมายเชิญ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลในเบื้องต้นเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
2 รายงานประจำปี 2558
3 ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4 ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของ บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ประจำปี 2559
5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ
6 นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
8 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
9 ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558

จดหมายเชิญ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 สารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
3 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA Report)
4 สารสนเทศเกี่ยวกับการนำบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5 ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
6 นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
8 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
9 ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10 แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557

จดหมายเชิญ ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
2 รายงานประจำปี 2557
3 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4 ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของ บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)
5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
6 นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
8 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
9 ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556

จดหมายเชิญ ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
2 รายงานประจำปี 2556
3 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4 ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของ บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)
5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
6 นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
8 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
9 ขึ้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555

จดหมายเชิญ ดาวน์โหลด
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
2 รายงานประจำปี 2555
3 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4 ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของ บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)
5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
6 นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
8 ขึ้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2554

จดหมายเชิญ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
2 รายงานประจำปี 2554
3 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4 ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของ บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)
5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
6 นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2553

จดหมายเชิญ ดาวน์โหลด
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 53)
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 53)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
2 ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
3 ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4 ประวัติกรรมกรรมการอิสระที่ป็นผู้รับมอบฉันทะ
5 สถานที่ประชุม
6 คำชี้แจงการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552

จดหมายเชิญ ดาวน์โหลด
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 52)
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 52)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 (งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551)
2 ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3 ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4 ประวัติกรรมกรรมการอิสระที่ป็นผู้รับมอบฉันทะ
5 สถานที่ประชุม
6 คำชี้แจงการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (ฉบับแก้ไข)
มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2551

มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551)
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 (งวดตุลาคม - ธันวาคม 2551)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2551

มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551
แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2550

มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2549

มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

 

หมายเหตุ : สำหรับระเบียบวาระที่ 1 และ 2 เป็นเรื่องรับทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นเรื่องที่เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ ทั้งนี้บริษัทฯ พบว่าในหนังสือมอบฉันทะแบบข. และแบบค. ที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วมีการพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับบัตรลงคะแนนจึงขออภัยมา ณ ที่นี้