0

กิจกรรมล่าสุด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

 • 19
  มี.ค.
  2561

  SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561

 • 14
  มี.ค.
  2561

  แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเปลี่ยนแปลงกรรมการ

 • 14
  มี.ค.
  2561

  การซื้อขายหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

 • 05
  มี.ค.
  2561

  กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

 • 20
  ก.พ.
  2561

  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

 • 20
  ก.พ.
  2561

  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

 • 20
  ก.พ.
  2561

  งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

 • 20
  ก.พ.
  2561

  กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

 • 19
  ก.พ.
  2561

  การลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

 • 30
  พ.ย.
  2560

  แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทน